A Great Deal Là Gì

– Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi với danh từ bỏ đếm được với much đi với danh tự ko đếm được:

Example : She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: A great deal là gì

(Cô ta ko ăn sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.(Không sót lại các cốc lớn).

– Tuy nhiên much of hoàn toàn có thể đi với thương hiệu fan với tên địa danh:

Example: I have seen too much of Howard recently.(Gần đây tôi tốt gặp gỡ Howard)

Not much of Denmark is hilly.(Đan mạch không có mấy đồi núi)

– Many/much of + determiner (a, the, this, my… ) + noun.

Example: You can’t see much of a country in a week.

(Anh cấp thiết biết những về một nước trong tầm 1 tuần đâu.)

– Many và much sử dụng những trong câu phủ định và câu nghi hoặc, trong câu xác định hoàn toàn có thể dùng các một số loại tự khác như plenty of, a lot, lots of… để sửa chữa thay thế.

Example: How much money have you got? I’ve sầu got plenty.He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

– Dù thế vào giờ Anh, much và many vẫn được sử dụng thông thường trong câu xác định.

Example: Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

– Much cần sử dụng nhỏng một phó từ (much đứng trước hễ từ cơ mà đứng sau very và sau kết cấu tủ định của câu):

Example: I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

– Much too much / many so many (để dìm mạnh) sử dụng độc lập sau mệnh đề thiết yếu, trước danh từ cơ mà nó ngã ngữ.

Example: The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

– Many a + singular noun + singular verb: Biết từng nào.

Example: Many a strong man has disheartened before such a challenge.(Biết bao nam nhi trai tcụ kiện đang nản chí trước một thử thách nhỏng vậy)

– Many’s the + smt that / sb who + singular verb

Example: Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities & colleges under the pressure of money.(Biết bao nhiêu sinch viên đã không thể theo học những trường ĐH cùng CĐ vày thiếu thốn chi phí.

2. Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great khuyến mãi với many/ much 

– Các thành ngữ bên trên đều sở hữu nghĩa tương tự cùng với much/ many (nhiều) cùng most (nhiều phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

– Không có khác biệt gì mấy giữa a lot of và lots of. Chủ ngữ thiết yếu sau hai thành ngữ này đang quyết định bài toán chia động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verblots of | plural noun + plural verb

Example: A lot of time is needed lớn learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

– Plenty of được sử dụng phổ cập vào informal English.

Example: Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks.

– A large a mount of = a great giảm giá of + non-count noun (formal English)

Example: I have sầu thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great giảm giá khuyến mãi of time in the Far East.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Đổi Đuôi Video Nhanh, Chất Lượng Hd 2020, Xin Phần Mềm Đổi Đuôi Video Sang

– A lot với a great giảm giá khuyến mãi có thể được sử dụng làm phó từ và địa điểm của chính nó là ngơi nghỉ cuối câu.

Example: On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems to change its mind a great giảm giá khuyến mãi.

3. More & most

– More + noun/noun phrase: sử dụng nlỗi một định ngữ

Example: We need more time.

More university students are having lớn borrow money these day.

– More + of + personal/geographic names

Example: It would be nice khổng lồ see more of Ray & Barbara.

– More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them…)

Example: He is more of a fool than I thought.

– One more/ two more… + noun/ noun phrase

Example: There is just one more river lớn cross.

Nhưng cần cần sử dụng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five sầu dollars more) giả dụ more với nghĩa đồng thời.

Example: He has contributed $50, & now he wants lớn contribute $50 more.

– Most + noun = Đa phần, nhiều số

Example: Most cheese is made from cow’s milk.– Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him…) = Hầu hết…

Example: He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

– Most cũng được dùng rứa mang đến một danh từ bỏ, nếu như sống bên trên, danh từ hoặc chủ ngữ đó đã được nhắc đến.

Example: Some people had difficulty with the lecture, but most understood.

– Most + adjective lúc sở hữu nghĩa very (ko phổ biến)

Example: That is most kind of you.

4. Long & (for) a long time

– Long được sử dụng trong câu hỏi và câu phủ định.

Example: Have you been waiting long?

– (for) a long time sử dụng trong câu khẳng định

Example: I waited for a long time, but she didn’t arrive sầu.

– Long cũng khá được sử dụng trong câu xác định Lúc đi với: too, enough, as, so

Example: The meeting went on much too long.

– Long before (thọ trước khi)/ long after (mãi mãi khi)/ long ago (cách đây đang lâu)

Example: We used to lớn live in Paris, but that was long before you were born.

– Long sở hữu vai trò phó từ phải để sau trợ đụng tự, trước cồn từ chính:

Example: This is a problem that has long been recognized.

– All (day/ night/ week/ year) long = trong cả cả…

Example: She sits dreaming all day long

– Before + long = Ngay hiện thời, chẳng bao thọ nữa

Example: I will be back before long

– Trong câu che định for a long time (đã lâu, vào một thời hạn dài) không giống với for long (nđính thêm, không dài, chốc lát)

Example She didn’t speak for long.

Trên đây là sáng tỏ thân Much, More, A lot of, Lots of cùng những phương pháp cần sử dụng đặc biệc. Hi vọng phần ngữ pháp cho những người mất gốc này để giúp đỡ ích các bạn vào vấn đề ôn thi TOEIC. quý khách hàng cũng rất có thể coi những phần ngữ pháp mất cội khác tại đây.