Anything Else Là Gì

used after words beginning with any-, every-, no-, và some-, or after how, what, where, who, why, but not which, lớn mean "other", "another", "different", "extra":

Bạn đang xem: Anything else là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ cheap-kenya-vacation-tips.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


We use else after words beginning with any-, every-, no- & some-, lớn mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’. …
We use else after how, what, where, who and why to mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’: …
(after words beginning with any-, every-, no-, and some-, or after how, what, where, who, & why, but not which) other, another, different, additional:
Under the "guardianship tradition" we feel compelled to watch over human bodies - our own and everyone else"s - and khổng lồ prevent dismembering.
The corporation duly granted itself permission to lớn build its gasworks on someone else"s territory, & broke its habit of opposing incorporation.
They feel lượt thích they"re putting a family member out, they"re breaking, interfering in someone else"s ability lớn work or take care of their children.
There seem to lớn be also impor tant psychological differences between performing one"s own composition and performing someone else"s.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press hay của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Cách Xác Định Hướng Giường Tính Như Thế Nào Mới Hợp Phong Thuỷ?

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語