Bài tập hướng đối tượng c# có giải

This entry is part 10 of 10 in the series Hướng đối tượng người sử dụng C++

Đây là bài viết sau cuối vào Series Lập Trình Hướng Đối Tượng. Và trong nội dung bài viết này chúng ta đang làm một trong những bài bác tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng tổng đúng theo nhé.

Bạn đang xem: Bài tập hướng đối tượng c# có giải

Sau phía trên, bọn họ vẫn cùng nhau đi làm việc 1 bài bác tập thiết kế phía đối tượng người dùng tương đối cơ bản:


Những bài tập xây dựng phía đối tượng người sử dụng cơ bản

các bài luyện tập phát hành lớp Phân số

Đề bài:

Xây dựng lớp Phanso gồm:

Thuộc Tính: tuso, mauso.Phương thức:Hàm Khởi Tạo Không Tham Số, Hàm HủyNhập , XuấtCong(), Tru(), Nhan(), Chia()

Tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương thơm 2 phân số obj1 và obj2 rồi in hiệu quả ra màn hình

Code desgin class Phân số:


Bài Tập quản lý Vận đụng viên

Đề bài

Xây dựng lớp vận tải viên VanDongVien gồm:

Thuộc tính: hoten (chuỗi ký tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi cam kết tự), cannang (số thực), chieucao (số thực).Phương thức:Thiết lập ko tsi số.Thiết lập 5 tmê mệt sốHủy bỏNạp ông chồng toán thù tử nhập >>Nạp ông chồng toán tử xuất Nạp chồng tân oán tử so sánh > (một di chuyển viên là to hơn trường hợp chiều cao lớn hơn,vào trường hòa hợp độ cao đều bằng nhau thì xét cân nặng Khủng hơn)

Xây dựng chương trình chính:

Khai báo p là đối tượng người dùng lớp Vandongvien (sử dụng hàm tùy chỉnh thiết lập 5 tđê mê số), hiển thị công bố của p ra màn hình hiển thị.Nhập vào một trong những mảng bao gồm n vận chuyển viên.Hiển thị danh sách đã nhập ra màn hình.Sắp xếp mảng đã nhập theo trang bị từ tăng nhiều, hiển thị list đang sắp ra màn hình.

Xem thêm: Club Là Gì, Nghĩa Của Từ Club, Lounge, Bar, Pub, Club Là Gì

Lời Giải:


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#include
using namespace std;
class VanDongVien

protected:
string hoten, monthidau;
int tuoi;
float cannang, chieucao;
public:
VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = "";
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

VanDongVien(string hoten, string monthidau, int tuoi, float cannang, float chieucao)

this->hoten = hoten;
this->monthidau = monthidau;
this->tuoi = tuoi;
this->cannang = cannang;
this->chieucao = chieucao;

~VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = "";
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

//----------------------------------------------//
frikết thúc istream &operator>>(istream &is, VanDongVien &obj)

cin.ignore();
cout "Nhap Ho Ten: "; fflush(stdin); getline(is, obj.hoten);
cout "Nhap Mon Thi Dau: "; fflush(stdin); getline(is, obj.monthidau);
cout "Nhap Tuoi: "; is >> obj.tuoi;
cout "Nhap Can Nang: "; is >> obj.cannang;
cout "Nhap Chieu Cao: "; is >> obj.chieucao;
return is;

friend ostream &operator

cout
cout "Mon Thi Dau: " obj.monthidau endl;
cout "Tuoi: " obj.tuoi endl;
cout "Can Nang: " obj.cannang endl;
cout "Chieu cao: " obj.chieucao endl;
return os;

bool operator > (const VanDongVien &obj)

if (this->chieucao > obj.chieucao)
return true;
else if (this->chieucao obj.chieucao)
return false;
else if (this->cannang > obj.cannang)
return true;
else
return false;

;
void swap(VanDongVien &a, VanDongVien &b)

VanDongVien temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(VanDongVien arr<>, int n)

for (int i = 0; i n - 1; i++)
for (int j = 0; j n - i - 1; j++)
if (arr > arr)
swap(arr, arr);

int main()

VanDongVien p("Nguyen Van A", "Bong Da", đôi mươi, 178, 70.5);
cout p;
cout "Nhap So Luong: "; int n; cin >> n;
VanDongVien *arr = new VanDongVien;
for (int i = 0; i n; ++i) cin >> arr;
cout endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
cout "Sort" endl;
Bubblesort(arr,n);
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
return 0;

Input


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Nguyen Van B
Cau Long
20
80
190
Nguyen Van C
Bong Chuyen
21
78
188
Nguyen Van D
Boi Loi
19
81
188

Output


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ho Ten: Nguyen Van A
Mon Thi Dau: Bong Da
Tuoi: 20
Can Nang: 178
Chieu cao: 70.5
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Sort
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190

Bài Tập OOPhường. nâng cao

Bài Tập làm chủ chào bán vé thiết bị bay

Đề bài

Xây dựng lớp Vemaycất cánh gồm:

Thuộc tính: tenchuyen, ngaycất cánh, giavePmùi hương thức:Cấu tửHủyNhapXuatgetgiave() : hàm trả về giá vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

Thuộc tính: hoten, gioitinh, tuoiPmùi hương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấtThuộc tính: Vemaycất cánh *ve; int soluong;Phương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấttongtien(): trả về Tổng số chi phí yêu cầu trả của hành khách

Chương trình chính: Nhtràn vào 1 danh sách n du khách (n nhập từ bàn phím).Hiển thị list hành khách với số tiền cần trả tương xứng của từng người tiêu dùng.Sắp xếp danh sách du khách theo hướng sút dần dần của Tổng chi phí.

Lời Giải


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
#include
using namespace std;
class Date

protected:
int day, month, year;
public:
Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

~Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

void input()

cout "Nhap Ngay: ";
cin >> this->day;
cout "Nhap Thang: ";
cin >> this->month;
cout "Nhap Nam: ";
cin >> this->year;

void output()

cout "Ngay/Thang/Nam: " this->day "/" this->month "/" this->year endl;

;
//-------------------------------------------------------------//
class Vemaybay

protected:
string tenchuyen;
Date ngaybay;
int giave;
public:
Vemaybay()

this->tenchuyen = "";
this->giave sầu = 0;

~Vemaybay()

this->tenchuyen = "";
this->giave = 0;

void input()

cin.ignore();
cout "Nhap Ten Chuyen: "; fflush(stdin); getline(cin, this->tenchuyen);
cout "Nhap Ngay Bay: " endl;
ngaycất cánh.input();
cout "Nhap Gia Ve: "; cin >> this->giave;

void output()

cout "Ten Chuyen: " this->tenchuyen endl;
cout "Ngay Bay: " endl " ";
this->ngaycất cánh.output();
cout "Gia Ve: " this->giave endl;

int getgiave()

return this->giave;

;
class Nguoi

protected:
string hoten, gioitinh;
int tuoi;
public:
Nguoi()

this->hoten = this->gioitinc = "";
this->tuoi = 0;

~Nguoi()

this->hoten = this->gioitinc = "";
this->tuoi = 0;

void input()

cin.ignore();
cout "Nhap Ho Ten: "; fflush(stdin); getline(cin, this->hoten);
cout "Nhap Gioi Tinh: "; fflush(stdin); getline(cin, this->gioitinh);
cout "Nhap Tuoi: "; cin >> this->tuoi;

void output()

cout "Ho Ten: " this->hoten endl;
cout "Gioi Tinh: " this->gioitinch endl;
cout "Tuoi: " this->tuoi endl;

;
class Hanhkhach : public Nguoi

protected:
int soluong;
//Vemaybay *ve;
Vemaybay ve<1000>;
int tongtien;
public:
Hanhkhach()

this->soluong = 0;
//this->ve = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
tongtien = 0;

~Hanhkhach()

soluong = 0;
delete <>ve;
tongtien = 0;

void input()

Nguoi :: input();
cout "Nhap So Luong Ve Hanh Khach Da Mua: "; cin >> this->soluong;
//ve sầu = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.input();
tongtien += ve.getgiave();


void output()

cout "- Thong Tin Khach Hang: " endl;
Nguoi :: output();
cout "- Thong Tin Chuyen Bay: " endl;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.output();
cout endl;

cout endl;

bool operator (const Hanhkhach &obj)

if (this->tongtien
else return false;

;
//----------------------------------------------------------//
void swap(Hanhkhach &a, Hanhkhach &b)

Hanhkhach temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(Hanhkhach arr<>, int n)

for (int i = 0; i n - 1; ++i)
for (int j = 0; j n - i - 1; ++j)
if (arr arr)
swap(arr, arr);

//----------------------------------------------------------//
int main()

cout "Nhap So Luong Khach Hang: "; int n; cin >> n;
Hanhkhach *arr = new Hanhkhach;
for (int i = 0; i n; ++i) arr.input();
cout endl endl "Output" endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl "------------------" endl endl;

cout "After Sort: " endl;
Bubblesort(arr, n);
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl "------------------" endl endl;

return 0;

Input


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
Nguyen Van A
Nam
20
2
Ha Noi - Hai Phong
10 2 2020
500000
Hai Phong - Ha Noi
15 2 2020
450000
Nguyen Van B
Nam
21
1
Ha Noi - TPhường.Ho Chi Minh
20 2 2020
1500000
Nguyen Thi C
Nu
19
3
Ha Noi - Da Nang
19 2 2020
1200000
Ha Noi - Hue
18 2 2020
1250000
Hue - Da Nang
22 2 2020
500000

Output


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Output
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: Hai Phong - Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - TPhường.Ho Chi Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi - Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
------------------
After Sort:
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi - Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - TP.Ho Chi Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: Hai Phong - Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
------------------

Trong bài bác tập lập trình sẵn phía đối tượng người dùng số 3 này, mình có 1 chú ý bé dại.Nếu ko thu xếp các hành khách theo tổng tiền, thì mình vẫn có thể khai báo ve sầu là một trong những nhỏ trỏ giao diện Vemaybay, tuy thế khi bản thân triển khai bố trí, mình bắt buộc thay đổi khu vực những ô lưu giữ cất hành khách. Nếu vẫn knhị báo Vemaycất cánh *ve sầu, tức thị ve sầu sẽ tiến hành lưu lại trong bộ lưu trữ chỉ đọc, nên lúc đổi khu vực sẽ gây ra lỗi Segmentation Fault.

*

Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối TượngBài Tập C++ Về Tính Kế ThừaTính Kế Thừa Trong Lập Trình Hướng Đối TượngNạp Chồng Hàm Và Nạp Chồng Toán thù Tử


Hàm Quý khách hàng Và Lớp Bạn Trong C++


Tạo Class Trong C++


Theo dõi
Kết nối với
Thông báo của
comment theo dõi mới
Label
Name*
Email*
Website
Kết nối với
Label
Name*
Email*
Website
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tải thêm phản hồi
Khóa học miễn phí

Blog share kỹ năng lập trình sẵn của Hiếu, thi công xã hội những người học tập lập trình sẵn. Cho đi kỹ năng và kiến thức mình tất cả là giải pháp học tập hiệu quả nhất


Báo lỗi / Liên hệ / Hợp tác / Quảng cáo
Blogger
Facebook
Linkedin
Discord
Youtube

BÀI VIẾT HAY


Bài 1. Giới thiệu khóa đào tạo “Học C Bá Đạo”


1000 bài tập lập trình C/C++ tất cả lời giải của thầy Khang


Kiểm tra số nguyên tố thực hiện C/C++ cùng Java


CHUYÊN MỤC HAY


- BẠN BÈ và ĐỐI TÁC -

---

© 2018-20đôi mươi. Bản quyền nằm trong Lập Trình Không Khó. Privacy và Terms


2
0
Rất phù hợp lưu ý đến của doanh nghiệp, hãy phản hồi.x
()
x
| Reply
Insert
NHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Lập Trình Hướng Đối Tượng Là Gì?


Hàm Khởi Tạo Và Hàm Huỷ