Dư nợ tiếng anh là gì

Tiếp tục với bộ từ bỏ vựng giờ Anh tài bao gồm bank phần 1 , cheap-kenya-vacation-tips.com.dế yêu xin chia sẻ phần 2 với 38 từ thường gặp nhất khi các bạn thực hiện với giao dịch thanh toán với những bank.

Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh là gì

Các bạn thuộc quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô hanh tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại bạn cam kết phát”

7. Non-card instrument : phương tiện đi lại tkhô giòn toán thù ko cần sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: đổ vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết phát, viết (Séc)

trăng tròn.

Xem thêm: Download Gratis Revo Uninstaller 4, Download Gratis Revo Uninstaller Pro 4

Place of cash: chỗ dùng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (những các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô nóng toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): nhà thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): sản phẩm rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, bỏ ra chi phí (sinh sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, những bạn cũng có thể truy vấn vào trang web của cheap-kenya-vacation-tips.com tại trên đây để nâng cấp với bổ sung kỹ năng giờ Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn thành công


*

“Tiếng Anh bồi” bao gồm tương xứng cùng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn trường thọ tương đối nhiều. Dù bị...