Half brother là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ cheap-kenya-vacation-tips.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Half brother là gì

A half-brother or a half-sister is clearly a relative sầu by blood of the brother or sister for whom he or she wishes to lớn be responsible.
The grandparents immediately asked if they could bring the child up along with its half-brother & sister, but they were not even allowed access.
As her half-brother, following the death of their father he is given control over her because of her young age.
He had seven brothers & sisters & four half-sisters và one half-brother from his father"s first marriage.
She has a twin brother, with whom she is said to get along well, và a younger half-brother and half-sister who are also twins.
He was treated comparatively well by his father, who educated hyên ổn together with his legitimate half-brother.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press hay của các bên cấp phép.
*Xem thêm: Sologan Là Gì Và Vai Trò Của Slogan Với Một Thương Hiệu? Yếu Tố Tạo Nên 1 Slogan Không Thể Tuyệt Vời Hơn

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Active Vĩnh Viễn Win 10

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語