Keep An Open Mind Là Gì

Nghĩa rộng:

Sẵn sàng lắng nghe với Để ý đến hầu hết kỹ lưỡng của một vấn đề; nhằm ngỏ, không đưa ra quyết định trước (lớn be willing lớn listen lớn và consider all sides of an issue; not to have made up one’s mind in advance)

Tiếng Việt có phương pháp nói tương tự:

có tứ tưởng nháng, gồm quan điểm mềm dẻo, không cứng nhắc…

Ví dụ: