Make up my mind là gì

Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì trong một vài lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have sầu to vị.quý khách đã xem: Make up your mind là gì

Tiếng Việt gồm bí quyết nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ: