Patty là gì

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cheap-kenya-vacation-tips.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Patty là gì

Nevertheless, the programme will need government drive with all patties behind it if safety is lớn be safeguarded for future generations.
Those, then, are the fairly comprehensive procedures designed lớn keep all patties informed và consulted at each stage.
Bills may be passed which were never put to the electors or, at best, were mentioned perhaps aý muốn many other proposals in a patty manifesto at election time.
Chunl is also used without first cooking it as topping for chatnmari rice flour crepe & wo lentil patties, & as filling for momos.
The device consists of a ladder-type conveyor chain that transports a hamburger patty over gas broiler tubes that provides a gas flame.
The burger is made up of sourdough bread, a 1/3 lb. patty, lettuce, tomakhổng lồ, red onion, 1000 islvà dressing, and pickles on the side.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những biên tập viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

to press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands & fingers

Về câu hỏi này


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Art Gallery Là Gì, Nghĩa Của Từ Art Gallery, Art Gallery Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Sự Phát Triển Của Thai 35 Tuần Phát Triển Như Thế Nào Trong BụNg Mẹ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語