Piling up là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cheap-kenya-vacation-tips.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Piling up là gì

The consequence of this is the pile-up observed at the high wavenumber end of the spectrum, & ultimately a breakdown in the computation.
Although it is unclear why this might be the case, we expect that it is related lớn the accumulation or pile-up of stressors that often occurs in disadvantaged communities.
This pile-up of stocks is creating great anxiety ahy vọng many of my constituents & in the dairy industry.
It is sometimes well-nigh impossible lớn identify the culprit or culprits when there is a pile-up on the road.
There is great national concern every time there is a ghastly vehicle pile-up causing death & serious injury khổng lồ many.
Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên cheap-kenya-vacation-tips.com cheap-kenya-vacation-tips.com hoặc của cheap-kenya-vacation-tips.com University Press hay của những công ty cấp phép.
*

to put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) khổng lồ break up large pieces

Về việc này


Xem thêm: Download The Latest Winrar Versions, Download Winrar

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheap-kenya-vacation-tips.com English cheap-kenya-vacation-tips.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Pass Gmail Như Thế Nào, Thay Đổi Hoặc Đặt Lại Mật Khẩu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語