Số đối là gì

Câu trả lời được bảo đảm đựng công bố chính xác cùng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, gia sư bậc nhất của Shop chúng tôi.

Bạn đang xem: Số đối là gì


*

Giải đam mê công việc giải:

1) Hai số đối nhau là nhì số gồm tổng bằng 0.

VD: $3+(-3)=0$ lúc đó $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch hòn đảo là nhì số bao gồm tích bởi 1.

VD: $3.dfrac13=1$ lúc đó $3,dfrac13$ là hai số nghịch đảo.

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số thuộc mẫu mã số:

Giả sử tất cả 2 phân số cùng mẫu số là: $dfracab$ với $dfraccb$ ($b e 0$)

lúc đó: Tổng của 2 phân số cùng chủng loại số là phân số bắt đầu gồm mẫu mã số giữ nguyên cùng tử số bởi tổng tử số của 2 phân số ban đầu.

Xem thêm: This Item Might Not Exist Or Is No Longer Available, Proshow Gold 9

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số không giống chủng loại số:

Giả sử bao gồm 2 phân số không giống chủng loại số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

lúc đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban sơ, tổng của 2 phân số bằng phân số new tất cả chủng loại số là mẫu mã số phổ biến và tử số bởi tổng 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

lấy ví dụ như $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phxay trừ 2 phân số;

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban sơ, hiệu của 2 phân số bởi phân số mới bao gồm mẫu số là chủng loại số chung và tử số bằng hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phnghiền nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Tích 2 phân số bởi phân số bắt đầu gồm tử số bằng tích 2 tử số ban đầu với mẫu số bởi tích 2 mẫu mã số thuở đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân tách 2 phân số:

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

khi đó: Tmùi hương 2 phân số là tích của phân số trước tiên cùng với nghịch đảo của phân số thứ hai.

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính chất của phnghiền cộng 2 phân số:

Giả sử gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) Cộng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính chất của phxay nhân 2 phân số:

Giả sử bao gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân cùng với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính hóa học phân păn năn của phnghiền nhân với phxay cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.