10 cấu trúc thông dụng của "tell"

Bài này sẽ giúp tín đồ học tách biệt 4 rượu cồn trường đoản cú "nói" dễ làm cho lầm lẫn với khó phân minh là "say", "tell", "speak" và "talk".

Bạn đang xem: 10 cấu trúc thông dụng của "tell"


 

*
 

 Phân biệt: Say - Tell - Speak - Talk

 1. SAY

 - Say ko khi nào tất cả tân ngữ chỉ fan theo sau. Quý khách hàng có thể áp dụng say something hoặc say something khổng lồ somebody. Say thường được dùng để mang ra lời nói chính xác của ai đó (chú ý nội dung được nói ra)

 Ex: "Come in", she said.

 - Chúng ta chẳng thể nói say about, tuy thế có thể nói rằng say something about.

 Ex: I want to lớn say something/a few words/a little about my job. (Tôi ý muốn nói vài nét về quá trình của tôi)

 Please say it again in Vietnamese. (Làm ơn nói theo bởi giờ Việt).

 They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy gầy nặng).

 2. TELL

 - Có nghĩa “cho biết thêm, chú trọng, sự trình bày”. Thường chạm mặt trong những kết cấu cơ bản: tell sb sth (nói cùng với ai điều gì đó), tell sb lớn bởi sth (bảo ai có tác dụng gì), tell sb about sth (mang lại ai biết về điều gì).

 Ex:

 + The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đã kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).

 + Please tell hyên ổn khổng lồ come khổng lồ the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).

 + We tell hyên ổn about the bad news. (Chúng tôi nói đến anh ta nghe về tin xấu đó).

 - Tell thường có tân ngữ chỉ fan theo sau với thông thường sẽ có 2 tân ngữ.

 Ex: Have sầu you told hyên the news yet?

 - Tell cũng thường xuyên được áp dụng với mệnh đề that.

 Ex: Ann told me (that) she was tired.

 - Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc đọc tin, hay được dùng cùng với what, where,...

 Ex: Can you tell me when the movie starts?

 - Tell cũng được dùng khi chúng ta mang lại ai kia sự trả lời.

 Ex: The doctor told me to lớn stay in bed.

 hoặc The doctor told me (that) I had to lớn stay in bed.

 hoặc The doctor said (that) I had khổng lồ stay in bed.

Xem thêm: Nguyên Tắc Bình Đẳng Được Thể Hiện Như Thế Nào Trong Quan Hệ Giữa Vợ Và Chồng

 Không dùng: The doctor said me to lớn stay in bed.


 3. SPEAK

 - tức là “tâm sự lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng to, tâm sự lời. Thường sử dụng làm cho động trường đoản cú không có tân ngữ. lúc tất cả tân ngữ thì chỉ với một trong những không nhiều tự chỉ sản phẩm công nghệ giờ "truth” (sự thật).

 Ex:

 + He is going khổng lồ speak at the meeting. (Anh ấy đang phát biểu trong cuộc mkhông nhiều tinh).

 + I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng China. Tôi ko nói giờ đồng hồ Nhật Bản).

- Khi muốn “nói cùng với ai” thì sử dụng speak to lớn sb tốt speak with sb.

 Ex: She is speaking to lớn our teacher. (Cô ấy đã nói chuyện với thày giáo của chúng ta).

 4. TALK

 Có nghĩa là”hội đàm, cthị xã trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng hễ tác “nói’. Thường gặp mặt trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói đến điều gì), talk with sb (trò chuyện với ai).

 Ex:

 + What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).

 + He và his classmates often talk khổng lồ eachother in English. (Cậu ấy cùng các bạn cùng lớp hay thì thầm cùng nhau bằng tiếng Anh).

 

BÀI TẬP

 1. Is it just you or was he___________nonsense in the get-together.


 2. I would not _________no if you invite me, beautiful!

 3. Generally_________, she is a good student.

 4. Is it ___________that English is __________ all over the world.

 5. Would you mind _____________more clearly, please?

 6. ____________me about summer vacation then!

 7. Tyên ___________ goodbye to all his friends and left.

 8. Needlesss _________, my boss will be off work for a minute.

 9. We were_______about that problem.

 10. The boys were__________off by their friends.

 11. Can you_________me the time?

 12. Do you agree with me! – You are___________me!

 13. His illegal work was__________tales by the police.

 14. That problem does not need _____________of.

 15. The boy ___________khổng lồ her very clearly about the task.

 16. "I"ll_________!" is a way khổng lồ express the agreement.

 17. It"s hard __________ which is the right way leading to her house.

 18. That is ____________, you are fired.

 19. – The Earth moves around the Sun. – Without_________.

 trăng tròn. She ________her husbvà down.

 21. Those boss are ____________siêu thị how khổng lồ cheat customers.


 22. The little girl is ______over/round her parents in order to be taken khổng lồ the park.

 23. It is a___________parrot.

 24. There is a matter for all of us ________of.

 25. he _________down lớn her boss.

  ĐÁP ÁN

  1. talking

 2. say

 3. speaking

 4. said - spoken

 5. speak

 6. tell

 7. said

 8. khổng lồ say

 9. told

 10. told (tell off: chửi mắng)

 11. tell

 12. telling (you"re telling me: đồng ý)

 13. told (tell tales: vun trần)

 14. speaking (speaking of: nói, quan tiền tâm)

 15. speak (speak to: trần thuật rõ ràng)

 16. say

 17. saying (It"s hard saying: thật nặng nề xử)

 18. to say (that is khổng lồ say: tức là, có thể nói rằng là)

 19. Saying (without saying: ko phải bàn cãi)

 20. talk (talk so down: nói át đi)

 21. talking (talk shop: bàn cthị trấn mánh mun có tác dụng ăn)

 22. talking (talk over/ round: dỗ ngon dỗ ngọt, thuyết phục, thảo luận cặn cẽ)

 23. talking (talking parrot: con vẹt biết nói)

 24. lớn talk (talk of: thảo luận)

 25. Talks (talk down lớn : nói nhún mình, nói nhún nhường ngường)


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Tải về