Văn Sử Địa Làm Nghề Gì

*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển Ngành DHS tuyển sinch
1A00Toán thù, Lý, Hóa Sư phạm Tân oán học Sư phạm Tân oán huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Toán thù, Lý. Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Tân oán giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Hệ thống báo cáo Vật lý tiên tiến Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Toán thù, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Toán thù, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Sinch học tập Sư phạm Sinch học tập huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập thoải mái và tự nhiên Sư phạm Công nghệ Tâm lý học tập giáo dục
5B02Tân oán, Sinh, Địa Sư phạm Sinc học Sư phạm Sinh học huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh
6B04Tân oán, Sinch, GDCD Sư phạm Sinh học
7C00Vnạp năng lượng, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí giáo dục và đào tạo Tiểu học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học huấn luyện bởi giờ Anh giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý giáo dục và đào tạo điều khoản Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục đào tạo QP - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học tập giáo dục
8C19Văn, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo điều khoản Giáo dục Công dân Giáo dục QPhường - AN Quản lý giáo dục
9C20Vnạp năng lượng, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục luật pháp Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục đào tạo QP.. - AN Quản lý dạy dỗ Tâm lý học giáo dục
10D01Vnạp năng lượng, Tân oán, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Ngữ vnạp năng lượng Giáo dục đào tạo Tiểu học tập giáo dục và đào tạo Tiểu học tập huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Tâm lý học tập giáo dục
11D07Toán, Hóa, Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Toán thù đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập đào tạo và giảng dạy bởi tiếng Anh Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến và phát triển Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Tân oán, Sinch, Anh Sư phạm Sinc học tập huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Giáo dục Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học tập đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh
13D10Toán thù, Địa, Anh Giáo dục đào tạo Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học đào tạo bởi tiếng Anh
14D14Văn uống, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Vnạp năng lượng, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Toán thù, Hóa, Pháp Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Toán, Lý, Pháp Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Văn uống, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn giáo dục và đào tạo Chính trị giáo dục và đào tạo luật pháp Giáo dục Công dân giáo dục và đào tạo QP.. - AN Quản lý giáo dục
19D78Văn uống, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Toán, KHTN, Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Toán huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học đào tạo bằng giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Sinc học tập Sư phạm Sinc học tập đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Khoa học thoải mái và tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống ban bố Vật lý tiên tiến
21M00Vnạp năng lượng, Toán thù, Năng khiếu
22M01Vnạp năng lượng, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể cthị trấn theo tranh) Giáo dục đào tạo Mầm non
23M09Toán thù, NK1 (hát từ bỏ chọn), NK2 (nhắc cthị trấn theo tranh) Giáo dục đào tạo Mầm non
24M11Vnạp năng lượng, Anh, Năng khiếu
25N00Vnạp năng lượng, NK1 (Cao độ - ngày tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Toán, NK1 (Cao độ - huyết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Toán, Lý, Sinhx
28A03Tân oán, Lý, Sửx
29A04Tân oán, Lý, Địax
30A05Tân oán, Hóa, Sửx
31A06Toán thù, Hóa, Địax
32A07Toán thù, Sử, Địax
33A08Tân oán, Sử, GDCDx
34A10Tân oán, Lý, GDCDx
35A11Toán thù, Hóa, GDCDx
36A12Tân oán, KHTN, KHXHx
37A14Tân oán, KHTN, Địax
38A15Tân oán, KHTN, Địax
39A16Toán, KHTN, Vănx
40A17Tân oán, Lý, KHXHx
41A18Toán thù, Hoá học, KHXHx
42B01Tân oán, Sinch, Sửx
43B03Toán thù, Sinch, Vănx
44B05Toán thù, Sinch, KHXHx
45B08Toán, Sinh, Anhx
46C01Văn uống, Toán, Lýx
47C02Vnạp năng lượng, Tân oán, Hóax
48C03Vnạp năng lượng, Tân oán, Sửx
49C04Văn uống, Toán, Địax
50C05Văn, Lý, Hóax
51C06Vnạp năng lượng, Lý, Sinhx
52C07Văn uống, Lý, Sửx
53C08Vnạp năng lượng, Hóa, Sinhx
54C09Văn, Lý, Địax
55C10Văn, Hóa, Sửx
56C12Văn, Sinch, Sửx
57C13Văn, Sinch, Địax
58C14Văn, Tân oán, GDCDx
59C15Văn, Toán thù, Giáo dục côngx
60C16Văn uống, Lý, GDCDx
61C17Văn uống, Hóa, GDCDx
62D02Vnạp năng lượng, Toán, Ngax
63D03Vnạp năng lượng, Toán, Phápx
64D04Văn, Toán, Trungx
65D05Văn, Toán, Đứcx
66D06Văn, Toán thù, Nhậtx
67D09Tân oán, Sử, Anhx
68D11Văn uống, Lý, Anhx
69D12Văn uống, Hóa, Anhx
70D13Văn, Sinh, Anhx
71D16Tân oán, Địa, Đứcx
72D17Toán thù, Địa, Ngax
73D18Toán thù, Địa, Nhậtx
74D19Toán, Địa, Phápx
75D20Tân oán, Địa, Trungx
76D21Toán thù, Hóa, Đứcx
77D22Toán thù, Hóa, Ngax
78D23Toán thù, Hóa, Nhậtx
79D25Toán thù, Hóa, Trungx
80D26Toán, Lý, Đứcx
81D27Toán, Lý, Ngax
82D28Tân oán, Lý, Nhậtx
83D30Toán thù, Lý, Trungx
84D31Toán, Sinch, Đứcx
85D32Toán thù, Sinh, Ngax
86D33Toán, Sinc, Nhậtx
87D34Tân oán, Sinc, Phápx
88D35Tân oán, Sinh, Trungx
89D41Văn, Địa, Đứcx
90D42Văn, Địa, Ngax
91D43Văn uống, Địa, Nhậtx
92D44Văn uống, Địa, Phápx
93D45Vnạp năng lượng, Địa, Trungx
94D52Văn, Lý, Ngax
95D54Văn, Lý, Phápx
96D55Văn, Lý, Trungx
97D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
98D62Vnạp năng lượng, Sử, Ngax
99D63Vnạp năng lượng, Sử, Nhậtx
100D64Văn uống, Sử, Phápx
101D65Văn uống, Sử, Trungx
102D68Văn uống, GDCD, Ngax
103D69Vnạp năng lượng, GDCD, Nhậtx
104D70Văn, GDCD, Phápx
105D72Văn, KHTN, Anhx
106D73Văn, KHTN, Đứcx
107D74Vnạp năng lượng, KHTN, Ngax
108D75Văn, KHTN, Nhậtx
109D76Văn, KHTN, Phápx
110D77Vnạp năng lượng, KHTN, Trungx
111D79Văn, KHXH, Đứcx
112D80Vnạp năng lượng, KHXH, Ngax
113D81Vnạp năng lượng, KHXH, Nhậtx
114D82Văn uống, KHXH, Phápx
115D83Văn uống, KHXH, Trungx
116D84Tân oán, GDCD, Anhx
117D85Tân oán, GDCD, Đứcx
118D86Toán thù, GDCD, Ngax
119D87Toán thù, GDCD, Phápx
120D88Toán thù, GDCD, Nhậtx
121D91Toán, KHTN, Phápx
122D92Tân oán, KHTN, Đứcx
123D93Toán thù, KHTN, Ngax
124D94Toán, KHTN, Nhậtx
125D95Toán, KHTN, Trungx
126D96Toán, KHXH, Anhx
127D97Tân oán, KHXH, Anhx
128D98Tân oán, KHXH, Đứcx
129D99Tân oán, KHXH, Ngax
130H00Vnạp năng lượng, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Tân oán, Văn uống, Vẽx
132H02Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màux
133H03Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Tân oán, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Vnạp năng lượng, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Vnạp năng lượng, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
138H08Văn, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán thù, Anh, Tin họcx
140M02Toán thù, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
141M03Văn uống, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
142M04Tân oán, Đọc đề cập diễn cảm, Hát – Múax
143M10Toán thù, Anh, NK1x
144M13Tân oán, Sinch, Năng khiếux
145M14Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Toánx
146M15Văn uống, Năng năng khiếu báo mạng, Anhx
147M16Văn uống, Năng khiếu báo chí, Lýx
148M17Văn, Năng khiếu báo chí truyền thông, Sửx
149M18Văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Toánx
150M19Văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Anhx
151M20Văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo mạng, Lýx
152M21Văn uống, Năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Sửx
153M22Vnạp năng lượng, Năng khiếu tảo phlặng vô tuyến, Toánx
154M23Văn, Năng năng khiếu xoay phim truyền họa, Anhx
155M24Văn uống, Năng khiếu xoay phyên ổn truyền ảnh, Lýx
156M25Vnạp năng lượng, Năng khiếu tảo phlặng truyền hình, Sửx
157N02Vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụx
158N03Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
159N04Văn, Năng năng khiếu trình bày, Năng khiếux
160N05Văn uống, Xây dựng kịch phiên bản sự khiếu nại, Năng khiếux
161N06Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
162N07Văn uống, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
163N08Văn uống , Hòa thanh, Phát triển chủ đề với phổ thơx
164N09Văn uống, Hòa tkhô hanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗx
165R00Vnạp năng lượng, Sử, Năng năng khiếu báo chíx
166R01Văn, Địa, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Văn, Toán thù, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Vnạp năng lượng, Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Văn uống, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – làng hội – nghệ thuậtx
170R05Văn uống, Anh, Năng năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thôngx
171S00Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
173T00Tân oán, Sinh, Năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu TDTTx
175T02Văn, Sinh, Năng khiếu TDTTx
176T03Văn uống, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Toán, Lý, Năng khiếu TDTTx
178T05Văn, GDCD, Năng kiếux
179V00Toán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Toán thù, Vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Toán thù, Anhx
182V03Vẽ MT, Tân oán, Hóax
183V04Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn uống, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Toán, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Toán thù, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Toán, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Tân oán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Toán, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Toán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ đúng theo môn có lốt x, tổng hòa hợp tự thanhnien.vn cùng cheap-kenya-vacation-tips.comso.vn)